ELURU-SUPER MARKETS

Mana Bazar
CourtCentre
655770

Modern Super Bazar
RajTowers
Vijaya vihar Centre
651932
9849804801

More
9912226279

Nayana Super Bazar
EliteCastil
Pattebada road
9966377577

Sai Chaitanya Super Bazar
R.R.Pet
Rama mahalCentre
231141 ® 222241
9849644556

Sai Lalitha Kala Mini SuperBazar
KattaSubbaraothota
Gavaravaram
250940

Sri Lakshmi SuperBazar
main bazar
232077

Sri Saiprabha Agencies
Dr.Prabhavathi hospitalOpp.
R.R.Pet
654773

Subhiksha
ChandanaBrothersDown
main bazar
645164

Subhiksha
Rama mahalGentsGateroad
R.R.Pet
645171

Sujeeth Chandra SuperBazar
SriramNagarLineNo.9
SanivarapuPet
251122 ® 238065